Hamn- och varvsregler för Ekelunds båtsällskap

 

Rev     2005-01-12

 

 

  HAMNEN

 

§ 1       Hamn- och varvsområde är beläget i Ekelund, Solna. Var och en som uppehåller sig där är skyldig ställa sig till efterrättelse allt, som för god ordning och trevnads skull meddelas av hamnkaptenen eller annan styrelseledamot.

 

§ 2      Hamnen är avsedd att i första hand giva plats för medlemmarnas båtar. Medlemmarna skall framför    

           andra ha företräde till de bättre båtplatserna.Platserna anvisas av hamnkaptenen.

 

Båtägare med registrerad trailer kan efter överenskommelse med styrelsen och mot särskild avgift förvara den på varvet under sommaren.

 

§ 3      Båtägare är skyldig att följa anvisningar som hamnkaptenen lämnar ifråga om                       

           förtöjningsanordningar samt om båts förtöjning.

 

§ 4       För båtplats inom hamnområdet utgår hamnavgift. Avgiften för sommarplats och ev. trailer skall av den som tidigare haft båtplats erläggas senast den 30 april. Den som första gången tilldelas båtplats skall erlägga avgiften omgående.

 

 

VARVET

 

§ 5      Sällskapet driver ej varvsrörelse.

 

På varvet äger medlem rätt att för vinterförvaring upplägga sin båt därest denna är försäkrad och hamnkaptenen, med hänsyn till upptagningsanordningarnas kapacitet, båtens tyngd och storlek medgiver dess upptagande. Hamnkaptenen avgör vidare var och hur båt skall placeras. Inbördes avstånd båtarna emellan skall dock icke understiga 60 cm, utan att meddelande därom göres till berörda båtägare. Hamnkaptenens anvisningar för båtens stöttning/pallning skall följas.

 

§ 6      Önskemål om vinterplats skall anmälas till hamnkaptenen senast 1 september.


 § 7     För båts vinteruppläggning utgår avgift med visst belopp per kvadratmeter disponerad plats. Icke 

          medlem i sällskapet betalar ett högre belopp per kvadratmeter.

 

          Antalet kvadratmeter beräknas efter båtens/båthusets största längd multiplicerad med dess största 

          bredd, varvid erhållna decimaler avrundas till närmast högre helt tal.

 

           Inbetalning av avgift för vinterplats skall göras senast den 30 september.

 

§ 8     Styrelsen bestämmer tid för båtarnas upptagning och sjösättning.

 

§ 9      Hamnkaptenen, vice hamnkapten eller den hamnkaptenen givit sådant bemyndigande skall i egenskap

           av tjänstgörande hamnkapten leda arbetet vid upptagning, uppläggning eller sjösättning av båt.  

           Hamnkaptenen äger rätt att vidtaga den omplacering av båt, som kan finnas erforderlig för upptagning, 

           uppläggning eller sjösättning av annan båt. Båtägare äger icke rätt att vidtaga   någon som helst 

           omplacering av båt.

 

§ 10   Vid vinteruppläggning skall båten på förhand vara iordningställd för upptagning och erforderlig

         material, såsom bockar o dylikt, framburna till uppläggningsplatsen.

Efter upptagningen skall båten vara täckt senast 15 november. Hamnkapten/v hamnkapten ska godkänna pallning och täckning.

 

§ 11    Vid uppläggning eller sjösättning av båt skall var och en däri deltagande aktgiva på hamnkaptenens 

           order och medverka till att arbetet sker med snabbhet och precision.

 

§ 12    Efter avslutad uppläggning eller sjösättning äro alla, som däri deltagit, skyldiga att återföra under  

           arbetet använt material till dess plats.

 

§ 13    Var och en är skyldig att vara aktsam om sällskapets material och annan egendom. Skada orsakad av 

           vårdslöshet skall ersättas av den vållande.

 

§ 14    Båtägare är skyldig att genast efter båtens sjösättning rengöra den plats han    disponerat samt

           föra uppläggnings- och täckningsmaterialen till förvaring på därför avsedd plats. Han skall vidare hålla 

           reda på sig tillhörig materiel, för vilken sällskapet ej ansvarar, samt i fall av behov märka densamma.

           Tid för rengöring av varvsområdet i dess helhet bestämmes av hamnkaptenen. Var och en som haft båt

           upplagd är skyldig att deltaga i arbetet.

 

§ 15    Medlem som har båt på Ekelund äger rätt att i verkstaden/förvaringsboden, i för varje medlem av hamnkaptenen anvisat utrymme (skåp eller annat utrymme), förvara de tillbehör som det anvisade utrymmet medger.

 

OBS!  Bensin, diesel, gasol eller större kvantiteter eldfarlig vätska får under inga omständigheter förvaras i verkstaden. ©

 

 

KLUBBHUSET Å VARVET

 

§ 16    Klubbhuset får ej användas till förvaringsplats för privata tillhörigheter av vad slag det vara må. I 

           klubbhuset är det också förbjudet att förvara bensin, gasol eller andra eldfarliga vätskor.

 

§ 17    Klubbhuset skall väl vårdas samt alltid hållas i städat skick. Då klubbhuset använts i samband med

           upptagning eller sjösättning av båt, föreligger ovillkorlig skyldighet för dem som uppehållit sig där att

           tillse att städning utföres och att allt bringas i ordning.

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 18   Var och en är skyldig tillse att minderåriga icke leka på bryggorna eller varvsområdet. Den som sist 

           lämnar hamnen eller varvet är skyldig se till att portar och dörrar till varvsområde, klubbhus och

          verkstad/förvaringsbodar äro låsta.

 

§ 19  I dessa hamn- och varvsregler nämnda och andra på varvet eller i hamnen förekommande arbeten 

         ske helt på båtägarnas egen risk. Såväl sällskapet som dess funktionärer äro fritagna från allt ansvar  för 

         skada eller förlust, som kan förorsakas båtägaren eller tredje man vid upptagning, uppläggning eller 

         sjösättning av båt eller vid andra förekommande arbeten.

 

$ 20    Båt på Ekelund skall vara försäkrad och försäkringsbevis uppvisas inför sjösättning.

 

§ 21  Dessa hamn- och varvsregler gälla i tillämpliga delar även för den, som ej är medlem i sällskapet men 

          som ändå har förmånen att ha sin båt förtöjd i hamnen eller upplagd på varvet.

 

§ 22  Varje medlem är skyldig se till att dessa hamn- och varvsregler efterlevas.