EKBS                                                       2004-03-26

 

 

                 Stadgar för Ekelunds Båtsällskap – EKBS

 

Ändamål:

 

Sällskapet har till syfte att verka för gott sjömanskap, höja medlemmarnas intresse för natur- och vattenvård samt i övrigt verka för god trafikkultur på sjön.

 

$ 1: Fastställande av stadgar och stadgeändringar

 

Årsmötet beslutar om stadgeändringar.

 

$ 2: Inträde och medlemskap

 

Val av medlem i sällskapet sker efter skriftlig anmälan till styrelsen, som beslutar i varje enskilt fall.

 

$ 3: Medlem

 

1.     Det åligger medlem att noga ta del av sällskapets stadgar och föreskrifter och rätta sig efter dessa.

2.     Medlem skall utan anmaning erlägga fastställda avgifter till kassören på de tider som fastställs av styrelsen.

3.     Medlem som efter två påminnelser inte erlagt stadgade avgifter kan uteslutas av styrelsen.

4.     Medlem som skadar sällskapets intressen eller anseende kan uteslutas ur sällskapet av styrelsen. För att beslut om uteslutning av medlem fordras dels att samtliga medlemmar i styrelsen deltar i beslutet, och dels att högst en styrelsemedlem får motsätta sig beslutet.

5.     Årsmötet beslutar vilka som ska väljas till hedersmedlemmar. Förslag om hedersmedlemskap avseende annan medlem kan ställas av enskild medlem och av styrelsen. Förslag från enskild medlem skall anmälas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

 

$ 4: Sammanträden

 

1.     Årsmöte hålls under februari – mars.

2.     Höstmöte hålls på tid som fastställs av styrelsen.

3.     Kallelse till allmänna medlemsmöten sker skriftligen per post senast 14 dagar före mötet.

4.     Styrelsen avgör själv tider och innehåll i sina möten.

 

$ 5: Avgifter

 

1.     Samtliga avgifter fastställs av styrelsen.

2.     Den årliga medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari.

3.     Hedersmedlemmar befrias från den årliga medlemsavgiften.

 

 

$ 6: Rösträtt och beslut vid allmänna medlemsmöten

 

1.       Varje medlem som har betalt fastställda avgifter och inte står i skuld till sällskapet är röstberättigad med en röst vid medlemsmöten.

2.       Alla beslut vid medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Är rösternas antal lika är ordförandens röst utslagsgivande.

3.       Alla frågor vid medlemsmöten avgörs med öppen omröstning, om inte mötet beslutar om annat. Detta gäller även val av styrelse och revisorer.

4.       Styrelsen får delta i alla val utom revisorsval.

 

$ 7: Styrelse

 

1.       Styrelsen har medlemmarnas uppdrag att leda sällskapets inre verksamhet och att företräda sällskapet utåt. Det innebär bland annat att det är styrelsen som sköter alla externa kontakter, till exempel när det gäller förhandlingar med Solna Stad, med närliggande verksamhetsidkare, etc.

2.       Styrelsen skall bestå av 8 ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, vice hamnkapten samt två övriga ledamöter.

3.       Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet för en tid av ett år. Dock skall om möjligt minst tre medlemmar av styrelsen kvarstå till nästa årsmöte och styrelseval.

4.       Alla styrelsebeslut, med undantag för beslut om uteslutning enligt $ 3:4, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

5.       Utöver vad som stadgats ovan avgör styrelsen inom sig den närmare ansvars- och arbetsfördelningen samt delegering av beslutsbefogenheter till styrelsens medlemmar.

 

 

 

Dessa stadgar fastställdes av EKBS årsmöte  26 mars 2004.